Skip to content

Certifikácia

Manažment spoločnosti vedomý si svojej zodpovednosti za kvalitu a environment, vyhlasuje svoju integrovanú politiku s nasledovnými princípmi:

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou s orientáciou na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii zákaziek s dôrazom na bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov.
 • Vysoká kvalita všetkých činností je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít.
 • Kvalita je prvá a základná úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.
 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému.
 • Externých poskytovateľov aktívne začleňujeme do nášho integrovaného manažérskeho systému.
 • Zástupcovia vedenia spoločnosti majú potrebnú právomoc a organizačnú voľnosť na riešenie závažných problémov.
 • Trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému je podporované a zabezpečované aktívnym prístupom zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.
 • Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.
 • Starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti. Využívame systém vzdelávania k zvyšovaniu uvedomenia a vedomostí v oblasti integrovaného manažérskeho systému s dôrazom na prevenciu znižovania rizík.
 • Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom, recykláciou a nevyužiteľné druhy odpadov budeme zneškodňovať environmentálne vhodným spôsobom.
 • Manažment spoločnosti sa zaväzuje prevenciou zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne, právne a iné požiadavky, dodržiavať platné legislatívne predpisu, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Zameriame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.

Viac informácií o integrovanej politike si môžete prezrieť v originálnom dokumente na tomto odkaze.

 

CERTIFIKÁTY

Ako dôkaz preukázania kvality služieb naším zákazníkom sa manažment spoločnosti rozhodol zaviesť integrovanú politiku v súlade s normou ISO 9001 a ISO 14001.

CERTIFIKÁCIA ISO 9001

CERTIFIKÁCIA ISO 14001